શ્રી ધર્મદેવના દેરા પાસે આ શ્રી હનુમાનજીની મુર્તિ શ્રીજી મહારાજે સ્‍વયં પધરાવી છે.

શ્રી ધર્મદેવના દેરા પાસે આ શ્રી હનુમાનજીની મુર્તિ શ્રીજી મહારાજે સ્‍વયં પધરાવી છે.

Views: 101

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service