ગઢપુરનું મંદિર સ્‍વયં બનાવતા શ્રીહરિ

આ મંદિર માટે સંતહરિભકતોએ, શ્રીજી મહારાજે પોતાના સોનેરી પાઘઉપર પથ્‍થર ઉપાડયા છે.
આ મંદિરના પાયામાં મુલમાને પથ્‍થર નાખ્‍યો હતો તેને શ્રીજી મહારાજ અંતકાળે તેડવા આવ્‍યા હતા.

Views: 820

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service