ગઢપુરમાં આવતા ભકતો માટે મંદિરમાં દરબારગઢ પાછળ મહારાજ જયાં માણકી ઘોડી બાંધતા ત્‍યાં સુંદર અને ભવ્‍ય માણકી ભુવન (ઉતારા) બાંધવામાં આવ્‍યા છે જેમાં ૬૬ રુમો ઉતારા માટે છે.

Views: 276

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service