ગઢપુર મંદિરના મુખ્‍ય ગેટની બાજુમાં ગઢપુરમાં આવતા યાત્રીકો માટે સુંદર અતિથિ ભુવન છે જેમાં સીત્‍તેર (૭૦) રુમો છે.

Views: 148

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service