આ ધર્મશાળા મંદિરથી નજીક આવેલ છે જેમાં યાત્રીકો માટે રહેવાની સુંદર વ્‍યવસ્‍થા છે.

Views: 241

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service