શ્રીજી મહારાજે પોતે આથમણા ઓરડા, પાસે રહીને ચણાવ્‍યા છે. અને પોતે પણ કોઇ વાર ગાર કરતા અને નળિયા આપતા હતા. આ પ્રસાદીનો દરબારગઢ છે. અને શ્રીજી મહારાજે અહીં ઘણી વાર સંત-હરિભકતોની સભા ભરી છે. અને ૩૪ વચનામૃતોનું પાન કરાવ્‍યું છે આ ઓરડાને બંને બાજુ ઓસરી છે.

Views: 397

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service