પ્રગટ પરબ્રહ્મશ્રી સ્‍વામિનારાયણ ભગવાને દરબારગઢમાં એકાંત જગ્‍યામાં આ ઓરડીમાં
કાયમી નિવાસ કર્યો તેથી આ ઘર અતિ અલૌકિક છે અહિ વચનામૃતો કહ્યા છે.

Views: 379

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service