લક્ષ્‍મીવાડીમાં આ જગ્‍યાએ શ્રીજી મહારાજ શરદપુર્ણિમાને દિવસે સંતો અને હરિભકતો સાથે રાસ રમેલા છે. અને જેટલાં સંત હરિભકતો હતા તેટલા રુપ ધારણ કરીને અપાર સુખ આપ્‍યુ હતુ અને રાજી થઇને સાકરના પાણી સૌને પાયા હતા.

Views: 158

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service