આ ચરણાર્વિંદ નીચે શ્રીજી મહારાજના અસ્થિ છે. તેની ઉપર સ.ગુ.નિષ્‍કુળાનંદસ્‍વામીએ ચરણાર્વિંદ બનાવીને પધરાવ્‍યા છે. જેમાં શ્રીજી મહારાજના પ્રસાદીના પથ્‍થરા પર સમુદ્રિક શાસ્‍ત્રોમાં વર્ણવેલા સોળે ચિહ્નનાં દર્શન થાય છે.

Views: 242

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service