અહી શ્રી દાદા ખાચરનાં બહેન પાંચુબાના ઓરડા હતા ને તેમાં શ્રીજી મહારાજ જમવા પધારતા અને એક વખત શ્રીજી મહારાજે દહીનું વલોણું કરેલું છે. તેવા મહાનપ્રસાદીના સ્‍નાન ઉપર છત્રી કરાવી શ્રીજી ચરણ પધરાવેલ છે.

Views: 182

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service