આ દરવાજો ગઢપુર મંદિરનું મુખ્‍ય પ્રવેશદ્વાર છે. આ દરવાજો આચાર્ય પ્રવર શ્રી રઘુવીરજી મહારાજની આજ્ઞાથી સ.ગુ.મોટા યોગાનંદસ્‍વામીના શિષ્‍ય સ.ગુ.સ્‍વ.રઘુનાથચરણદાસજી એ બનાવરાવ્‍યો છે.

Views: 565

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service