ભગવાન શ્રીસ્‍વામિનારાયણની માણકી ઘોડી ગરુડજીનો અવતાર મનાય છે. મહારાજ સ્‍વધામ પધાર્યા ત્‍યારથી અન્‍ન-જળ મૂકી લઇ શ્રીજી મહારાજના તેરમાના દિવસે જ માણકી ઘોડીએ પ્રાણ ત્‍યાગ કરી દીધો તે માણકીનો આ ઓટો છે.

Views: 224

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service