પ્રસાદીના થાળી,વાટકો,જળ - Parshadi na thali,vatko,jl

આ ચિત્રમાં પ્રસાદીની થાળી, વાટકો અને ચંબુ છે એનો શ્રીજી મહારાજ જમતી વખતે ઉપયોગ કરતા તેથી અમુલ્‍ય પ્રસાદીના જાણી આનંદભુવનમાં હરિભકતોના દર્શન માટે રાખેલ છે. સાથે બોકસમાં મોટીબાએ શ્રી લાલજી મહારાજને દુધ આપેલ તે કટોરો છે.

Views: 256

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service