આ ચિત્રમાં શ્રીહરિની પ્રસાદીની માળા, બેરખા, મણકા, દાતણ કેરીની ગોટલી આદિ શ્રી હરિના ઉપયોગમાં આવેલી વસ્‍તુ છે.

Views: 195

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service