શ્રીજી મહારાજને દર્શને ગઢપુરમાં દેશોદેશથી હરિભકતો આવતા અને શ્રીજી મહારાજને રૂપિયા ભેટ ધરતા આ રૂપિયા પ્રસાદીના જાણી આનંદભુવનમાં ઘનશ્‍યામ મહારાજ પાસે રાખ્‍યા છે.

Views: 212

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service