આ ચીત્રમાં શ્રીજી મહારાજે સ્‍પર્શ કરેલી અને પ્રેમાનંદ સ્‍વામી ત્‍થા મુકતાનંદ સ્‍વામીએ વગાડેલી સારંગી પ્રસાદીની છે, શ્રીજી મહારાજ જયારે દેશ દેશના હરી ભકતોની સભા કરી બીરાજતા ત્‍યારે સંતો આ વાંજીત્રો લઇ કિર્તન કરતા.

Views: 190

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service