શ્રી ઘનશ્‍યામ મહારાજ - Shree Ghnshyam Maharaj

રદક્ષિણાના આનંદભુવનમાં આ શ્રી ઘનશ્‍યામ મહારાજની મૂર્તિ પ્રેમી હરિભકતોના દર્શન માટે પધરાવી છે. તે શ્રીજી મહારાજું બાળસ્‍વરુપ છે. આ આનંદ ભુવનમાં શ્રીજી મહારાજની પ્રસાદીની વસ્‍તુનો સંગ્રહ છે.

Views: 179

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service