શ્રી હરિકૃષ્‍ણમહારાજ - Shree HarikrushnMaharaj

શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની બાજુમાં આ શ્રીહરિકૃષ્‍ણ મહારાજની મુર્તિ છે. તે શ્રી મોટીબા (જીવુબા) એ શ્રીરઘુવીરજી મહારાજને હસ્‍તે સં. ૧૯૧૬ ફાગણ સુદ-પ ના રોજ પધરાવી છે.

Views: 399

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service