આ ભગવાનશ્રી સ્‍વામિનારાયણના નખ કેશ છે. તે નિર્ગુણ છે. જેના સ્‍પર્શના પાણીથી ગમુ તેવા રોગી પણ સારા થઇ જાય છે. એવા શ્રી હરિના પોતાના નખકેશ છે. સાથે શ્રી કુશળકુંવરબાએ આપેલ પ્રસાદીનો મુગટ છે.

Views: 329

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service