શ્રી નારાયણ લહેરી કુવો -Shree Narayn Lheri Kuvo

શ્રી હરિએ ગઢપુર મંદિરના પાયા પાતળ પાયા કર્યાં છે. મંદિર ચણતા વખતે નીચે આવેલ પાણીનો આ કૂવો તે નારાયણ લહેરી કુવાના નામથી ઓળખાય છે. તે મંદિર નીચે ઓફિસના સામેના ભાગે છે.

Views: 205

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service