શ્રી સંકટહર હનુમાનજી -Shree Sankthr Hanumanji

સુખશૈયાના દરવાના પાસે શ્રીજી મહારાજે પોતાના હસ્‍તે હનુમાનજી પધરાવી પોતે આરતી ઉતારી છે.

Views: 251

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service