આ સુખશૈયાના પલંગમાં શ્રીજી મહારાજ સુખશાંતિપૂર્વક એકાંતમાં પોઢતા અને આ પલંગમાં શ્રીજી મહારાજની મૂ‍ર્તિ છે તે શ્રીજી મહારાજની પ્રસાદીની છે.

Views: 241

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service