આ ઉગમણા બારના ઓરડા શ્રીજી મહારાજે પોતે, સાથે રહીને બંધાવેલ છે, તેનું વાસ્‍તુ પણ પોતે કરાવ્‍યું હતું એક ઓરડામાં મોટીબા રહેતાં હતા. આ ઓરડામાં અતિશ્ર્વેત એવું તેજ બતાવ્‍યું હતુ તે તેજ જોઇ ભકતો આશ્ર્ચર્ય પામ્‍યા હતા. સાથેના ઓરડામાં લાડુબા રહેતાં હતા.

Views: 341

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service