ગઢપુર પતિ શ્રીગોપીનાથજીમહારાજનું વજન કેટલું છે ?ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણના અંગે અંગનું માપ એવા ગઢપુર પતિ શ્રીગોપીનાથજી મહારાજનું વજન

440 કી,ગ્રામ (20 મણ ) છે .
શ્રીહરિનું કિશોર સ્વરૂપ એવા શ્રીહરિકૃષ્ણમહારાજનું વજન 360 કી ,ગ્રામ (18 મણ ) છે

Views: 220

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service