દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ Discussions (1)

← Back to દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ
Discussions Replies Latest Activity

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर   श्रीहरि कहते अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करके साधनापथ पर आगे बढ़ो कि यह मेरा दुर्लभ…

Started by ashwin. s. chokshi

0 May 13, 2013

RSS

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service