શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજના ચંદનના વાઘાની સેવા

અડધા વાઘા ની સેવા : 

 આખા વાઘા ની સેવા : 

  શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજને કેસર ચંદનના સંપૂર્ણ વાઘા :

2/05/2014 ..  3/05/2014 .. 4/05/2014
.. ..
5/05/2014 .. 6/05/2014 .. 7/05/2014
.. ..
8/05/2014 .. 9/05/2014 .. 10/05/2014
.. ..
11/05/2014 .. 12/05/2014 .. 13/05/2014
.. ..
14/05/2014 .. 15/05/2014 .. 16/05/2014
.. ..
17/05/2014 .. 18/05/2014 .. 19/05/2014
.. ..
20/05/2014 .. 21/05/2014 .. 22/05/2014
.. ..
23/05/2014 .. 24/05/2014 .. 25/05/2014
.. ..
26/05/2014 .. 27/05/2014 .. 28/05/2014
.. ..
29/05/2014 .. 30/05/2014 .. 31/05/2014
.. ..
1/06/2014 .. 2/06/2014 .. 3/06/2014
.. ..
4/06/2014 .. 5/06/2014 .. 6/06/2014
.. ..
7/06/2014 .. 8/06/2014 .. 9/06/2014
.. ..
10/06/2014 .. 11/06/2014 .. 12/06/2014
.. ..

Views: 666

Replies to This Discussion

GADHPURPATI GOPINATHJI DEV NI JAI - JAY SHREE SWAMINARAYAN

BIJU HAMNA GHANA SAMAYTHI MARA EMAIL PAR DAILY DARSHAN KARAVTA 

NATHI.  AA COMENT PACHI. ROJ DASHAN KARAVSO AVI ASHAH SATHE

JAY SWAMINARAYAN  

RSS

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service