ગઢપુર થી અમદાવાદ સત્સંગ અભ્યુદય પદયાત્રા કારીયાણી થી પ્રસ્થાન કરી બીજા દિવસે બરવાળા મુકામે બપોરા તથા કથા શ્રવણViews: 47

Replies to This Discussion

Bahu j Saras  padyatra phota and Ajna darshan. Gadhpurpati Gopinathji Dev ni Jai. Jay Shree Swaminarayan

  

RSS

© 2018   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service