ગઢપુર મા શ્રી મોટીબા મહોત્સવ અંતર્ગત શ્રી લક્ષ્મીવાડીમાં દેવો નો પુ.શ્રીલાલજી મહારાજ ના વરદ હસ્તે પુષ્પ અભિષેક.

Views: 119

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service