ગઢપુર માં પ્રથમ દર્શનાર્થે બંને બાળ લાલજી મહારાજ સાથે 1 જન્મોત્સવ

Views: 675

Comment by madanmohan patel on January 25, 2013 at 11:01am

Jay shree swaminarayan

Jay ho jay ho jay ho - Dharmkul ni jay ho

Comment by Baldev Panchani on February 2, 2013 at 3:23pm

jay swaminarayan

Comment by SHAILESH GOYANI on February 6, 2013 at 3:40pm
jay swminarayan

Comment

You need to be a member of Gopinathji.com to add comments!

Join Gopinathji.com

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service