ભગવાનની પાલખી મુળ માર્ગ ઉપરથી પસાર ન થાય ત્‍યા સુધી અન્‍નનો ત્‍યાગ કરતા ઘનશ્‍યામવલ્‍લભસ્‍વામી

Views: 273

Comment by amrutbhai on September 13, 2011 at 3:18pm
જય સ્વામિનારાયણ
સત્સંગી કે સંત મહારાજને કુરાજી કરીને ક્યાં જઈને છૂટશે ?           
જય સ્વામિનારાયણ
સત્સંગી કે સંત મહારાજને કુરાજી કરીને ક્યાં જઈને છૂટશે ?           
જય સ્વામિનારાયણ
સત્સંગી કે સંત મહારાજને કુરાજી કરીને ક્યાં જઈને છૂટશે ?           
Comment by amrutbhai on September 28, 2011 at 10:22pm
upar jaine jwab apvo padshe pramukh swami vicharo sant ne moh kyanthi

Comment

You need to be a member of Gopinathji.com to add comments!

Join Gopinathji.com

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service