બાંધકામની સેવા

રકમ વિગત સંખ્યા

રૂl. ૨૧,૦૦,૦૦૦/-  

 ૧ - ફેમિલી ફ્લેટ (૨-બેડરૂમ, હોલ-કિચન)

૫ - ફ્લેટ​      

રૂl. ૫,૦૦,૦૦૧/-    ૧ - વી વી આઈ પી રૂમ

૧૨૦ - રૂમ​      

રૂl. ૩,૫૧,૦૦૦/-    ૧ - વી આઈ પી રૂમ

૧૫ - રૂમ​      

રૂl. ૧૦,૦૦૦/-    ૧ - વાર સેવાના  
રૂl. ૧૧૦૦/-    ૧ - ફૂટ સેવાના  
પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સેવા કરી શ્રી ગોપીનાથજી દેવ મંદિર ટ્રસ્ટની
પાકી પાવતી મેળવી લેવી
નોંધ : એક રૂમની સેવા કરનારની રૂમમાં તકતી લગાવવામાં આવશે.
અને એક લાખથી ઉપરની સેવા કરનારના નામની યાદી લખવામાં આવશે.

Views: 581

Comment

You need to be a member of Gopinathji.com to add comments!

Join Gopinathji.com

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service